ក្រុមហ៊ុនappleនិងផ្តល់iOS4 updateថ្ងៃនេះ

Posted: June 21, 2010 in បច្ចេកវិទ្យា, ព័ត៌មាន
Tags: , , , , , , , , , ,

ក្រុមហ៊ុនappleនិងផ្តល់iOS4 update សំរាប់iphone និង ipod touchនៅថ្ងៃទី២១ មិថុនា២០១០ដែលត្រូវនិងថ្ងៃទី២២មិថុនានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ។ ចំណែក ipad ​ iOS4ក្រុមហ៊ុននិងផ្តល់ជូនការupdateនាពេលក្រោយក្នុងឆ្នាំនេះ​ ហើយក្រុមហ៊ុនក៏នឹងចេញលក់iphone4Gក្នុងរយៈពេលបួនថ្ងៃខាងមុខដែរ។

អ្នកប្រើប្រាស់iphoneជាច្រើនអ្នកនឹងចូលរួមក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃការផ្តល់ជួនiphone 4.0​ បើសិនអ្នកជាមនុស្សក្នុងចំណោមនោះ អ្នកគួរតែចាប់ផ្តើមdownload iTunes 9.2 ហើយដំឡើងកម្មវិធីឲ្យហើយ ព្រោះថា iphone 4.0​ ត្រូវការ iTunes​9.2​ ដើម្បីដំឡើង​និងបញ្ចូលប្រូក្រាម។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s