ថ្មីៗនេះនៅលើwebsite និង youtube​​ បានបង្ហាញរូបភាពដ៏ស្រស់

សង្ហារបស់Xbox360 S ដែលទើបបានចេញលក់នៅប្រទេសអាមេរិក

ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការកំណត់ឲ្យទិញបានតែ១គ្រឿងប៉ុន្នោះរបស់

១ផ្ទះ។ យ៉ាងណាមិញ Xbox 360 S មិនទាន់មានលក់នៅប្រទេស

ផ្សេងទៀតក្រៅពីអ៊ឺរ៉ុបនិងអាមេរិក នៅឡើយទេ។

Xbox 360 ថ្មីមានទំហំទូចជាង Xbox 360 ធម្មតា ប្រហែលជា ១០%

ហើយមានពណ៌រលូងជាងមុខ ការរចនាម៉ូតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៏ និង មានឧបករណ៏ផ្ទុកទិនន័យ

បានទៅដល់ 250GB​ ឯណោះ  មិនតែប៉ុន្នោះម៉ាស៊ីនហ្គេមនេះបានបង្កើតមកជាមួយប្រព័ន្ធWiFi

ដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងអាចភ្ចាប់អ៊ីធីនិតបានយ៉ាងងាយស្រួល។ Xbox 360 slim ​នេះ​បានភ្ចាប់មក

ជាមួយKinect​ ដែលជាឧបករណ៏បន្ថែមរបស់Xbox 360​ ដែលប្រើជំនួសឧបករណ៏បញ្ចា ឧបករណ៏

នេះគឺជាកាមមេរ៉ាពិសេសម្យ៉ាងដែលអាចយល់ពីសកម្មកភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយអនុវត្ថតាម

សមកម្មភាពនោះតែម្តង។

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអំពីKinect​ នឹងចេញអាននាពេលក្រោយ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s