តើអ្នកដែលគិតថាចង់លេងPSXលើទូរស័ព្ទទេ?

Posted: August 31, 2010 in បច្ចេកវិទ្យា
Tags: , , , , , , , , , , ,

៣ឆ្នាំមុខពេលដែលក្រុមហ៊ុន Sony ចេញផ្សាយព័ត៌មានដែលPSPអាចលេង Playstation ហ្គេមធ្វើឲ្យអ្នកលេងហ្គេម

ជាច្រើនរំភើបយ៉ាងខ្លាំង តែថ្មីនេះៗ មានដំណឹងដែលគួរឲ្យអ្នកលេងហ្គេមរំភើបជានេះទៅទៀតនោះគឺ  មានអ្នកបង្កើតប្រូក្រាម

ដែលអាចលេង Playstation ហ្គេមលើទូរស័ព្ធដែរ ដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ​ Android។ ការចេញEmulator លើទូរសព្ទ័នេះ

អាចបង្ករភាពងាយស្រួលដល់អ្នកលេងហ្គេមដែលមិនចំបាច់យកតាមខ្លួននៅម៉ាស៊ីPSPឡើយ   ព្រោះថាពួកគេអាចលេង

ហ្គេមល្អៗរបស់psp1 លើទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេតែម្តង ។

Emulator នេះអាចប្រើប្រាស់បានលើទូរស័ព្ទដែលដំណើរការ លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android  version​២ ឡើងទៅ

ដែលអ្នកលេងអាចdownload Emulator នេះបានដោយឥតគិតថ្លៃ  ហើយអ្នកលេងអាចរកហ្គេមបានដោយប្រើCD game

ចាស់ៗ ពីPlaystation ឬ ក៏ download ពី អ៊ិនធិណិត។

Comments
  1. Lee says:

    Dam !!! that cool

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s